Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Mgr.Daša Geršiová - GERMANICA, IČO: 45359253, so sídlom: Parkové Nábrežie 7, 949 01 Nitra a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „rodič“ ) pri organizácii letného denného tábora, ( ďalej len „tábor“ ) , ktorého sa dieťa rodiča ( ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú  pre zúčastnené strany záväzné.

Zmluvný vzťah

 1. Zmluvný vzťah vzniká medzi Mgr.Daša Geršiová - GERMANICA, IČO: 45359253, so sídlom: Parkové Nábrežie 7, 949 01 Nitra a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.germanica.sk, jeho potvrdením generovaným prihlasovacím systémom GERMANICA, a preukázaním dokladu o zaplatení 100% zálohy ceny objednávateľom. Ak objednávateľ nezaplatí sumu tábora do 14 pracovných dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na www.germanica.sk, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

Cena a platobné podmienky

 1. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora alebo si objednali kurz, môžu uhradiť sumu nasledovne:
  bankovým prevodom – ako variabilný symbol /VS/ pri prevodoch, uvádzajte číslo vygenerované prihlasovacím systémom a do poznámky uvádzajte meno dieťaťa.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK1975000000004023312742 (ČSOB)

 1. Suma musí byť uhradená v plnej výške najneskôr 14 pracovných dní od vykonania rezervácie konkrétneho termínu tábora.
 2. Zmluvu nahrádza objednávka s presnou špecifikáciou turnusu /termín/, identifikáciou objednávateľa a ďalších záujemcov zaslaná elektronickou poštou.

Nástup detí na tábor

 1. Pri nástupe do tábora : Rodičia podpíšu prehlásenie o bezinfekčnosti ich dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemusí byť potvrdené od lekára, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu. Rodičia prinesú kópiu preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, má na niečo alergiu, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora.

Povinnosti a práva objednávateľa

 1. Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 07:30 do 8:00 hod /ak nie je dohodnuté inak/.
 2. Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora.
 3. Telefonický kontakt –0902 948 948 z dôvodu nenarúšania programu bude k dispozícii iba v dohodnutom čase. Neodporúčame dávať deťom do tábora mobilný telefón.
 4. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky /napr. zlaté retiazky, náramky, atď./, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu Mgr.Daša Geršiová - Germanica, nezodpovedá. Cennejšie veci je nutné uschovať v skrinke.
 5. Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

Povinnosti a práva Mgr.Daša Geršiová - GERMANICA

 1. Pri prerušení pobytu z dôvodu ochorenia dieťaťa, môže rodič využiť možnosť náhraného turnusu. Zákonný zástupca dieťaťa doručí potvrdenie od lekára o nemožnosti nastúpiť či pokračovať v tábore emailom na adresu dasa.gersiova@gmail.com alebo poštou na Parkové Nábrežie 7, 949101 Nitra, Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.
 1. Ak je Mgr.Daša Geršiová - Germanica nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný z ponuky. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA. mu vráti celú úhradu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA.
 2. V prípade nezaplatenia ceny za tábor v stanovených lehotách je Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA oprávnená písomne od zmluvy odstúpiť.
 3. V prípade ak dieťa nenastúpi  do tábora, alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti  nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.
 4. V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu  oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, postupuje sa ako pri storne pôvodnej prihlášky a zavedení novej, pričom platia Storno podmienky.
 5. Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA. V takomto prípade Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.
 6. Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA umožní  dieťaťu  účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA bezodkladne  vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.
 7. Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov a pedagógov Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA, spoločnosti, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.
 8. Rodič má právo písomne oznámiť Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA, že namiesto  jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa.  Dňom  doručenia oznámenia  sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora.

 

Storno podmienky

 1. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o  tábore, vrátenie už zaplatenej sumy, Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA do 10 až 2 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny pobytu.
  – v prípade stornovania 2 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného tábora.
  – v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor  alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora. O týchto  zmenách Mgr.Daša Geršiová-GERMANICA operatívne informuje rodičov.

 

Záverečné ustanovenia

 1. V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom  platným  v Slovenskej republike.
 2. Rodič podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného Mgr.Daša Geršiová - GERMANICA, prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.
 3. Tieto podmienky účasti platia od 01.4.2018 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora.

Privítame všetky vaše návrhy a postrehy.

 

Informačné memorandum o ochrane osobných údajov

 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov rešpektujeme platnú legislatívu a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov. Tento dokument Vám poskytne informácie predovšetkým o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov.

 1. Informácie o Prevádzkovateľovi - Prevádzkovateľom osobných údajov je Daša Geršiová - GERMANICA, IČO 45359253, miesto podnikania Parkové nábrežie 876/7, 94901 Nitra,zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, č. živnostenského registra 340-29362 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“). Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia Vašich práv ako dotknutej osoby (pozn. dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú), môžete sa obrátiť na Prevádzkovateľa buď priamo na tel. č. 0902 948 948 (v pracovné dni od 9.00 do 18.00), písomne na adrese vyššie uvedeného miesta podnikania, alebo elektronicky prostredníctvom webového formulára na adrese http://www.germanica.sk/kontakt.html.
 2. Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateĺ len v nevyhnutnom rozsahu, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a s § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZoOOÚ”) (a to najmä § 13 ods. 1 písm. a) a b). Podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOÚ: „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby”). Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu objednávateľa/zákazníka/klienta spracúvať jeho osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je objednávateľ/zákazník/klient zmluvnou stranou alebo v predzmluvných vzťahoch na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
 3. Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame – Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na kvalitné poskytovanie jeho služieb, alebo tie, ktorých spracovávavnie ste odsúhlasili. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, ich rozsah je uvedený priamo v súhlase. Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo, podobizeň nachytená na fotografiách a/alebo videách. K spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s tzv. Cookies viď bod 8 tohto memoranda.
 4. Doba spracovania osobných údajov Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v prípade udelenia súhlasu najdlhšie počas doby, na ktorú bol súhlas udelený a v prípade spracovania, na ktoré sa nevyžaduje súhlas, počas nevyhnutne dlhej doby, odvíjajúcej sa najmä od trvania predmetného zmluvného vzťahu. Po jeho ukončení a vysporiadaní všetkých záväzkov z neho plynúcich, Prevádzkovateľ ukončí spracovanie osobných údajov a primerane zabezpečí ich likvidáciu.
 5. Zdroje osobných údajov Prevádzkovateľ predovšetkým spracováva osobné údaje získané od príjmecov jeho služieb (objednávatelia/zákazníci) alebo ich zástupcov.
 6. Príjemcovia osobných údajov Hlavným príjemcom Vašich osobných údajov je predovšetkým samotný Prevádzkovateľ, ktorý zvyčajne nepostupuje získané osobné údaje tretím stranám. Vaše osobné údaje však môže Prevádzkovateľ sprístupniť tretím osobám, ak by takýto postup vyplýval z Vami udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu či záväzného rozhodnutia orgánu verejnej moci.
 7. Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom Vám patria najmä tieto práva:

Právo odvolať súhlas Máte právo odvolať každý súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste Prevádzkovateĺovi udelili. Odvolanie súhlasu však už nebude mať vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré prebiehalo počas doby platnosti daného súhlasu.


Informácie o spracúvaní osobných údajov Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa, kategórie dotknutých osobných údajov, účel(y) spracúvania osobných údajov ako aj  právny základ ich spracúvania, informácie o právach dotknutých osôb, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov a zdroj spracúvaných osobných údajov.

 
Právo požadovať prístup k osobným údajom Máte právo vyžadovať, či o Vás sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie, existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práve namietať proti takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza
k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Taktiež máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať a požadovať primeraný poplatok za reálne administratívne náklady.

 
Právo na opravu Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ opravil Vaše nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje a doplnili neúplné osobné údaje. V prípade, ak sa napr. zmenili Vaše kontaktné údaje, prosím informujte Prevádzkovateľa, aby ich opravil. Prevádzkovateľ je taktiež povinný viesť o Vás správne a aktuálne údaje.


Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) Prevádzkovateľ je Vaše osobné údaje v právnymi predpismi stanovených prípadoch povinný na Váš pokyn vymazať. V takomto prípade musí najprv vyhodnotiť, či sú na vymazanie splnené podmienky.


Právo na obmedzenie spracúvania V zákonom ustanovených prípadoch máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov a spracúval ich len pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo môžete požadovať, aby spracúvanie osobných údajov po zákonom stanovenú dobu zablokoval.

Právo na prenosnosť údajov Máte právo požadovať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, či inej spoločnosti, ak je to technicky možné.

Právo namietať proti spracúvaniu údajov, Ak sa domnievate, že spracovávanie Vašich osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ v rozpore so záväznými právnymi predpismi, obráťte sa na neho, aby Vám podal vysvetlenie, prípadne vykonal zodpovedajúcu nápravu.


Právo podať sťažnosť S Vašim podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom sa môžete kedykoľvek obrátiť na príslušný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, a začať tak konanie podľa §100 ZoOOÚ. Vaše práva vo vzťahu k Prevádzkovateľovi si môžete uplatniť buď priamo na tel. č.  0902 948 948 alebo písomne na e-mailovej adrese dasa.gersiova@gmail.com alebo v mieste podnikania Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ Vám svoje vyjadrenie poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť a počet žiadostí. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás Prevádzkovateľ vždy informuje.

 1. Cookies

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové/dátové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača, smartfónu, tabletu alebo do iného zariadenia s prístupom na internet). Tieto súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum ich vzniku.

Prečo používame cookies na stránke?
Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Vaše zariadenie ani jeho obsah. Používame ich s s cieľom kvalitného poskytovania našich služieb, aprispôsobenia služieb Vašim záujmom a potrebám.

Ako zmeniť nastavenia cookies?
Automatické akceptovanie cookies Vášho prehliadača môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Pokyny na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ väčšiny webových prehliadačov.

Prečo je dobré si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies vo Vašom webovom prehliadači je vecou Vášho rozhodnutia. V prípade zmeny ich nastavenia však môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti alebo zníženeniu užívateľského komfort.